Μέθοδοι διδακτικής και αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο - Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Βακαλούδη, Αναστασία Δ.
 4. Αναστασία Δ. Βακαλούδη
 5. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2012
 6. 478 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 7. 9789609533294
 8. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 411-470)
  • Α΄. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ
   Β΄. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
   Γ΄. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
   Δ΄. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
   Ε΄. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
   ΣΤ΄. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
   Ζ΄. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
   Η΄. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
   Θ΄. Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT - Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   Ι΄. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ (PORTFOLIO) ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
   ΙΑ΄. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ
   ΙΒ΄. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
   ΙΓ΄. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
   ΙΔ΄. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

  • Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει κάθε εκπαιδευτικό να εφοδιαστεί με γνώσεις, μεθόδους, πρακτικές, μέσα και εργαλεία για τη βελτίωση της διδακτικής και παιδαγωγικής του ικανότητας, την αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου αποτελεσματικού σχολείου.
   Αναλύει στρατηγικές διδασκαλίας, μορφές διδασκαλίας και μάθησης, στοιχεία αξιοποίησης του σύγχρονου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών/Curriculum, δράσεις, στόχους και τεχνικές διδασκαλίας, όπως, για παράδειγμα, σχεδιασμό, οργάνωση και προετοιμασία μαθήματος, κατανόηση του διδακτικού σεναρίου, διερευνητική μάθηση, μέθοδο project, επίλυση προβλημάτων (problem solving), ενεργητική μάθηση, κοινωνιογνωστική μάθηση, διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα, τεχνικές θεάτρου, δραματοποιημένη αφήγηση, αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων, αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (εννοιολογικοί χάρτες [mind maps], διαδικτυακές ομάδες συζήτησης [(discussion groups/lists], διαδικτυακά κοινόχρηστα έγγραφα [π.χ. GoogleDocs], wikis, blogs κ.ά.) κ.λπ.
   Επίσης, προσφέρει γνώσεις, μεθόδους, πρακτικές, μέσα και εργαλεία για την κατανόηση της κειμενοκεντρικής και επικοινωνιακής προσέγγισης της Γλώσσας με την ανάλυση της θεωρίας των κειμενικών ειδών και του εγγραμματισμού, την κριτική προσπέλαση κειμένου, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην παραγωγή γραπτού λόγου, τη δημιουργική γραφή, την ολιστική προσέγγιση της γλώσσας (whole language approach), την αποτελεσματικότερη κατανόηση κειμένου, την περιγραφή της αναγνωστικής ικανότητας, τα στάδια για την αποτελεσματικότερη κατανόηση κειμένου (μητρικής αλλά και ξένης γλώσσας), στρατηγικές νοηματικής προσπέλασης κειμένου, προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου, τα στάδια παραγωγής γραπτού λόγου, τη διδασκαλία του λεξιλογίου, τη διαισθητική προσέγγιση των γραμματικών δομών, στρατηγικές σύνοψης, την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου και σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
   Επιπλέον, αναλύει θέματα όπως η διαφοροποίηση της διδασκαλίας - μάθησης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η διαχείριση της σχολικής τάξης (ανεπιθύμητη μαθητική συμπεριφορά, κατηγορίες προβληματικής συμπεριφοράς, σχολική παραβατικότητα: αίτια - αποτελέσματα - αντιμετώπιση, ο δυσλεξικός έφηβος, το διδακτικό στυλ, παραδείγματα διαχείρισης τάξης κ.λπ.).
   Επιπρόσθετα, ασχολείται με ζητήματα όπως η διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού, η σημασία του διαλόγου των μαθητών και η ομαδική-συνεργατική μάθηση, η μέθοδος project και η διδασκαλία του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, ο Φάκελος Εργασιών/Επιτευγμάτων (portfolio) του μαθητή, η αξιολόγηση του μαθητή (είδη αξιολόγησης, σχεδιασμός τεστ, είδη τεστ, βασικά στοιχεία θεώρησης κατά την αξιολόγηση ενός τεστ κ.λπ.).
   Ακόμη, μελετά θέματα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, το αποτελεσματικό σχολείο (αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας κ.ά.), καθώς και τον ρόλο της ποιότητας και της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

   Πολιτεία