1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Gombrich, Ε.Η. (Ernst Hans) (1909-2001)
  2. 1950
  3. London
  4. Αγγλική
    1. Τέχνη -- Ιστορία