Συλλογικό εργατικό δίκαιο : [ουσιαστικό δίκαιο και δικονομικά ζητήματα] - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013

Bibliographic Info

Manifestation
Τρίτη έκδοση
xlvi, 807 σελίδες ; 25 εκατοστά
978-960-445-868-4
Περιέχει βιβλιογραφία
Εξώφυλλο έκδοσης

Το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο κυκλοφορεί σε τρίτη έκδοση, πλήρως ενημερωμένη, νομοθετικά, βιβλιογραφικά και νομολογιακά. Στην ύλη του συγγράμματος περιλαμβάνεται η αναλυτική πραγμάτευση όχι μόνο του ουσιαστικού αλλά και όλων των κρίσιμων ζητημάτων δικονομικού δικαίου που συνδέονται με την εφαρμογή του ισχύοντος Συλλογικού Εργατικού Δικαίου. Στα περιεχόμενα του έργου περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:
1. Το αντικείμενο και η μέθοδος στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - Έννοια, αντικείμενο, ιστορική διαδρομή, πηγές, αρχές και ερμηνεία του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου.
2. Συνδικαλιστικά δικαιώματα και δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
3. Δίκαιο της Εκμετάλλευσης: Η συμμετοχή των εργαζομένων και η καταστατική οργάνωση της εκμετάλλευσης - Η συνδικαλιστική δράση στην εκμετάλλευση - Συμβούλια εργαζομένων - Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις.
4. Οι ρυθμίσεις της Π.Υ.Σ. 6 / 28.2.2012 και του ν. 4093/2012 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη διαιτησία.
5. Το Δίκαιο της απεργίας.

Οι επιμέρους κλάδοι του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου, πλην του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας, δεν έχουν υποστεί αλλαγές, επηρεάζονται ωστόσο από τη βίαιη νομοθετική επέμβαση στο σύστημα συλλογικών ρυθμίσεων. Π.χ. οι κανονισμοί εργασίας και οι διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις υπέρ των εργαζομένων που περιλαμβάνονται σ΄ αυτούς (διαδικασία ενώπιον υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων) επηρεάζονται από τις νέες ρυθμίσεις για τη διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων / διαιτητικών αποφάσεων όσο και από τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 της Π.Υ.Σ. 6 / 28.2.2012 και του ν. 4093/2012 για την κατάργηση της ρήτρας μονιμότητας και των όμοιων ρητρών, καθώς και τις ρυθμίσεις για την αργία (αυτοδίκαιη και δυνητική), όπως και τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα.

Αντικείμενο ανάλυσης, με αξιοποίηση της πυκνής και συχνά αντιφατικής νομολογίας των δικαστηρίων, αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ελαττωματικές αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων και ιδίως η δυσχερής διάκριση μεταξύ άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων, τα ζητήματα της ενεργητικής νομιμοποίησης, της υλικής αρμοδιότητας, τα ζητήματα της προστασίας από τις απολύσεις για νόμιμη συνδικαλιστική δράση και της ειδικής προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, καθώς και της παραγόμενης από τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών δέσμευσης. Στο δίκαιο της απεργίας αναλύονται και όλα τα ζητήματα δικονομικού δικαίου, όπως είναι εκείνα που αναφέρονται στον καταψηφιστικό ή αναγνωριστικό χαρακτήρα των εκδιδόμενων αποφάσεων, στην προσωρινή εκτελεστότητα, στην έμμεση εκτέλεση. Ιδιαίτερη ανάλυση γίνεται για το τεκμήριο νομιμότητας της απεργίας που παγιώθηκε με ομόφωνη απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και της σημασίας του για τη θέση των απεργών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η "πολιτική επιστράτευση" απεργών, η μεικτή πολιτική - εργασιακή απεργία, η ύπαρξη νόμιμου σκοπού (π.χ. νομικές διαφορές, ζητήματα επιχειρηματικής πολιτικής κ.ά.), οι καταλήψεις των χώρων εργασίας, η ενεργητική νομιμοποίηση τρίτων, τα κριτήρια δικαστικού ελέγχου και γενικά όλα τα θέματα του δικαίου της απεργίας υποβάλλονται σε πλήρη και τεκμηριωμένη ανάλυση.

Στο σύγγραμμα δεν περιλαμβάνεται η συστηματική πραγμάτευση του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας. Εξετάζονται ωστόσο όλα τα ζητήματα που θέτει η μνημονιακή νομοθεσία με κύριο άξονα την Π.Υ.Σ. 6 / 28.2.2012 και το ν. 4093/2012, ενώ αναλύεται και η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 668/2012 για το πρώτο Μνημόνιο.

BiblioNet