1. Θέμα
    1. Ευρώπη (Περιοχή)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Έννοια)
    3. 1945-1963 (Γεγονός)