Δημητριάδης, Σταύρος [Συγγραφέας]. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό

 1. Work (Individual)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο καλύπτει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που προτείνουν προδιαγραφές για τη σχεδίαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού (ΕΛ). Τα κεφάλαια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε καθένα από αυτά να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη θεωρία συνοδευόμενη από θέματα σχεδίασης/ανάπτυξης ΕΛ που προδιαγράφεται από τη θεωρία. Το βιβλίο προτείνεται για αναγνώστες με υπόβαθρο:
   (α) Τεχνολογικό (πχ. φοιτητές τμημάτων Πληροφορικής) περιλαμβάνοντας θέματα όπως: αρχιτεκτονική λογισμικού και διαγράμματα UML, σχεδίαση διεπαφής, γλώσσες/εργαλεία μοντελοποίησης (IMS-LD), αρχιτεκτονικές προσαρμοστικών και ευφυών τεχνολογικών συστημάτων για τη μάθηση, κλπ.
   (β) Παιδαγωγικό (πχ. φοιτητές Παιδαγωγικών τμημάτων) καλύπτοντας θέματα: θεωρίες μάθησης & σημαντικοί εκπρόσωποί τους, διδακτικά μοντέλα, μαθησιακές προδιαγραφές ΕΛ, παιδαγωγική αξιοποίηση ΕΛ, κλπ.
   Το βιβλίο περιλαμβάνει οδηγό χρήσης που προτείνει επιλογές κεφαλαίων και θεματικών ενοτήτων ανάλογα με τον ιδιαίτερο στόχο και υπόβαθρο του διδάσκοντος και των εκπαιδευομένων. Η δομή του βιβλίου οργανώνεται ως εξής:
   (α) Κεφάλαιο 1: εισαγωγικό κεφάλαιο. Παρουσιάζει ένα συνεπές εννοιολογικό πλαίσιο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη των επόμενων κεφαλαίων.
   (β) Κεφάλαια 2-7: Κάθε κεφάλαιο φέρει τον τίτλο μιας θεωρίας μάθησης και παρουσιάζει (Α) τις θέσεις της θεωρίας και σχετικές διδακτικές προσεγγίσεις, και (Β) την επίδρασή της στη σχεδίαση ΕΛ (παραδείγματα και αρχιτεκτονικές σχετικών λογισμικών, επίδραση στη σχεδίαση διεπαφών χρήστη, σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και εξελίξεις).
   (γ) Κεφάλαια 8-9: ειδικά κεφάλαια που εμβαθύνουν σε 2 από τις σημαντικότερες σήμερα περιοχές της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης: (1) Συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη υπολογιστή, και (β) Προσαρμοστικά και Ευφυή συστήματα (με έμφαση επίσης στη συνεργασία).
   Ακόμη περιλαμβάνεται και ένα Παράρτημα (Αρχιτεκτονική λογισμικού & διαγράμματα UML).
   Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει η ενότητα "Βοηθήματα Μελέτης" με υλικό εμβάθυνσης (διαδραστικές ερωτήσεις, πηγές,κά)