1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γεωργιάδης, Λουκάς
  2. Νικολόπουλος, Σταύρος Δ.
  3. Παληός, Λεωνίδας
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές -- Πληροφορική
  2. Αλγόριθμοι ηλεκτρονικών υπολογιστών
  3. Αλγόριθμοι
  1. Στο προτεινόμενο βιβλίο παρουσιάζουμε τις θεμελιώδεις δομές δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε ένα πλήθος εφαρμογών. Έμφαση δίνεται τόσο στη θεωρητική ανάπτυξη των βασικών τεχνικών σχεδίασης και ανάλυσης δομών δεδομένων όσο και στην υλοποίηση αποδοτικών προγραμμάτων. 

   Ο σκοπός του βιβλίου είναι να προσφέρει στους αναγνώστες κατανόηση της λειτουργίας σημαντικών δομών δεδομένων και των εφαρμογών τους και να τους εξοικειώσει με βασικές τεχνικές σχεδίασης και ανάλυσης δομών δεδομένων και αλγορίθμων. Επιπλέον, το βιβλίο παρέχει υλοποιήσεις σε γλώσσα προγραμματισμού Java. Η επιλογή της Java έγινε για δύο λόγους. Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος του λογισμικού, που παράγεται για σύγχρονα συστήματα, αναπτύσσεται σε Java. Δεύτερον, εκμεταλλευόμαστε τη χρήση αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης για να παρουσιάσουμε τις δομές δεδομένων μέσω αφηρημένων τύπων δεδομένων.

   Η ύλη του βιβλίου έχει χωριστεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος (Κεφάλαια 1-4), εισάγονται βασικές έννοιες και τεχνικές σχεδίασης και ανάλυσης δομών δεδομένων και αλγορίθμων. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχειώδεις δομές δεδομένων, οι οποίες και αποτελούν τη βάση των πιο ανεπτυγμένων μεθόδων, που εξετάζονται στα επόμενα δύο μέρη. Στο δεύτερο και κύριο μέρος του βιβλίου (Κεφάλαια 5-12), αναλύουμε τις πιο σημαντικές δομές δεδομένων, που χρησιμοποιούνται σήμερα (στοίβες και ουρές, ουρές προτεραιότητας, δένδρα αναζήτησης, πίνακες κατακερματισμού κ.α.). Στο τρίτο μέρος (Κεφάλαια 13-15), συζητούμε πιο προηγμένα θέματα σχεδίασης και ανάλυσης αποδοτικών δομών δεδομένων.

   Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Πληροφορικής των δύο πρώτων ετών του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί φοιτητές), που έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό και στη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες. Επιπλέον, το τρίτο μέρος του βιβλίου μπορεί να καλυφθεί και σε μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων ή ακόμη και στα πλαίσια κάποιου αντίστοιχου μεταπτυχιακού μαθήματος.

  1. Κάλλιπος