Αστική οικονομική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2011

 1. Manifestation
 2. O'Sullivan, Arthur
 3. Αντώνογλου, Ελεάννα
 4. Ψυχάρης, Γιάννης Κ. | Ροβόλης, Αντώνης
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 2011
 7. 707 σελίδες : πίνακες, σχέδια, χάρτες ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9789602187104 χαρτόδετο
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες, ευρετήριο και γλωσσάριο.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης
  • Πρόλογος -- Ευχαριστίες -- Πρόλογος του συγγραφέα στην 
       ελληνική έκδοση -- Πρόλογος των επιμελητών -- Εισαγωγή -- 
       Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή και αξιώματα της αστικής οικονομικής 
       -- Πρώτο Μέρος. Οι δυνάμεις της αγοράς στην ανάπτυξη των 
       πόλεων: Κεφάλαιο 2. Γιατί υπάρχουν πόλεις; Κεφάλαιο 3. 
       Γιατί οι επιχειρήσεις δημιουργούν συστάδες; Κεφάλαιο 4. 
       Μέγεθος πόλεων Κεφάλαιο 5. Αστική ανάπτυξη -- Δεύτερο 
       Μέρος. Γαιοπρόσοδος και πρότυπα χρήσεως γης: Κεφάλαιο 6. 
       Αστική γιαοπρόσοσδος Κεφάλαιο 7. Μοντέλα χρήσεων γης 
       Κεφάλαιο 8. Επιλογή γειτονιάς Κεφάλαιο 9. Διαχωρισμός 
       χρήσεων γης (ζωνοποίηση) και έλεγχοι ανάπτυξης -- Τρίτο 
       Μέρος. Αστικές μεταφορές: Κεφάλαιο 10. Εξωτερικές 
       επιδράσεις από τα αυτοκίνητα -- Κεφάλαιο 11. Μέσα μαζικής 
       μεταφοράς -- Τέταρτο Μέρος. Εγκληματικότητα στις πόλεις: 
       Κεφάλαιο 12. Έγκλημα -- Πέμπτο Μέρος. Κατοικία: Κεφάλαιο 
       13. Γιατί διαφέρει η κατοικία; Κεφάλαιο 14. Πολιτική 
       κατοικίας -- Έκτο Μέρος. Τοπική κυβέρνηση: Κεφάλαιο 15. Ο 
       ρόλος της τοπικής κυβέρνησης Κεφάλαιο 16. Τα έσοδα της 
       τοπικής κυβέρνησης -- Παράρτημα -- Γλωσσάριο βασικών όρων 
       αστικής οικονομικής -- Ευρετήριο.