1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κίνα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Διπλωματικές σχέσεις (Έννοια)
    3. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Γεωγραφικό Όνομα)