1. Θέμα
    1. Διεθνείς σχέσεις (Έννοια)
    2. Αποφάσεις, Λήψη των (Έννοια)