1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βραχνάκης, Μιχαήλ
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Οικολογία εδάφους
  2. Οικολογία λιβαδιών
  3. Κτηνοτροφία
  1. Τα λιβάδια συγκαταλέγονται στους πολυτιμότερους εδαφοπονικούς πόρους της χώρας μας, τόσο σε έννοιες έκτασης, όσο και συμβολής στην εθνική οικονομία και πολιτισμό, ενώ και οι προοπτικές ανάπτυξής τους είναι σημαντικότατες. Ως εκ’ τούτου, η ανάγκη επισταμένης μελέτης των πολύτιμων αυτών οικοσυστημάτων κρίνεται απαραίτητη. Η επιστήμη που ασχολείται με τα λιβάδια ονομάζεται Λιβαδοπονία. Η Λιβαδοπονία, ως εφαρμοσμένη επιστήμη, χωρίζεται σε δύο σημαντικούς κλάδους: της Λιβαδικής Οικολογίας, η οποία προσφέρει τις οικολογικές αρχές λειτουργίας των λιβαδικών οικοσυστημάτων και της Διαχείρισης των Λιβαδιών, η οποία με γνώμονα τις οικολογικές αρχές και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου προσφέρει τις τεχνικές για την αειφορική διαχείρισή τους. Αντίστοιχα, το παρόν σύγγραμμα καλύπτει και τους δύο αυτούς κλάδους της επιστήμης της Λιβαδοπονίας. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος αναλύονται οι βασικές αρχές της Λιβαδικής Οικολογίας και στο δεύτερο αναπτύσσεται η εφαρμοσμένη έκφανση της Λιβαδοπονίας, δηλ. η Διαχείριση των Λιβαδιών. Έμφαση δίνεται σε σύγχρονες προσεγγίσεις και σε εφαρμοσμένες μελέτες περίπτωσης του συγγραφέα και συνεργατών του.

  1. Κάλλιπος