Δρακόπουλος, Σταύρος [Συγγραφέας]. Μεθοδολογία κοινωνικών και οικονομικών επιστημών

Έργο (αυτοτελές έργο)
2015
Ελληνικά
  • Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών και στο δεύτερο μέρος βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας της οικονομικής επιστήμης. Μετά από μία εισαγωγική παρουσίαση όπου περιγράφεται ο σκοπός και η χρησιμότητα του εγχειριδίου, το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τη φύση και την λειτουργία της επιστήμης. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά, έννοιες και τα εργαλεία της επιστήμης. Τέλος, γίνεται μία σύντομη ιστορική αναφορά στην Αρχαία, Μεσαιωνική και Σύγχρονη επιστήμη. Το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει την εξέλιξη της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών, αρχίζοντας από τα κύρια μεθοδολογικά ρεύματα του 17ου αιώνα μέχρι τις κυρίαρχες τάσεις των αρχών του 2ου αιώνα. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην επίδραση του θετικισμού και του λογικού θετικισμού στις κοινωνικές επιστήμες. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα κύρια μεθοδολογικά ρεύματα στις κοινωνικές επιστήμες όπως: αναγωγισμός, διαλεκτική μέθοδος, λειτουργισμός κ.α. Τα επόμενα δύο κεφάλαια παρουσιάζουν το πρόβλημα της αξιολογικής ουδετερότητας στις κοινωνικές επιστήμες, καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις των Popper, Kuhn, Lakatos και Fyerabend. Το δεύτερο μέρος αρχίζει με το κεφάλαιο επτά, όπου περιγράφεται η μεθοδολογική εξέλιξη της οικονομικής από τη σχολή κλασικής πολιτικής οικονομίας μέχρι το νεοκλασικό υπόδειγμα του Homo Economicus. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται τα κύρια ρεύματα οικονομικής μεθοδολογίας όπως ο Οπερασιοναλισμός του P. Samuelson, η προσέγγιση του Μ. Friedman και ο οικονομικός μεθοδολογικός ιμπεριαλισμός. Στο κεφάλαιο εννέα περιγράφονται ετερόδοξες προσεγγίσεις στην οικονομική μεθοδολογία όπως η νέο-θεσμική σχολή, και οι απόψεις των McCloskey και Lawson. Το κεφάλαιο δέκα εστιάζει στις σύγχρονες τάσεις της οικονομικής μεθοδολογίας όπως η επιστημολογία του Popper, το Κουνιανό παράδειγμα και η προσέγγιση του Laudan. Εν κατακλείδι, γίνεται σύνοψη και επισκόπηση των κεντρικών εννοιών του εγχειριδίου.