1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βουλτσιάδου, Ελένη
  2. Αμπατζόπουλος, Θεόδωρος Ι.
  3. Αντωνοπούλου, Ευθυμία
  4. Γκάνιας, Κωνσταντίνος
  5. Γκέλης, Σπύρος
  6. Στάικου, Αλεξάνδρα
  7. Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Υδρόβιοι οργανισμοί
  2. Υδατοκαλλιέργεια
  1. Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο κλάδο, με την Ελλάδα να είναι 6η μεταξύ των 40 Ευρωπαϊκών χωρών στην παραγωγή καλλιεργούμενων ιχθύων. Το αντικείμενο των υδατοκαλλιεργειών διδάσκεται σε περισσότερα από 10 Τμήματα των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το σύγγραμμα ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ στοχεύει στην κάλυψη της βασικής γνώσης που χρειάζεται να έχουν οι απόφοιτοι των βιολογικών και συναφών τμημάτων. Εξετάζει σφαιρικά τα παραδοσιακά και σύγχρονα είδη υδατοκαλλιέργειας που εφαρμόζονται ή βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο σήμερα. Συγκεκριμένα, εξετάζονται α) στοιχεία της βιολογίας των οργανισμών που καλλιεργούνται (ταξινομία, διατροφή, αναπαραγωγή, ασθένειες, γενετική), β) οι βασικές τάσεις παραγωγής του κλάδου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, γ) τα είδη των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται και των μεθόδων που εφαρμόζονται για την εύρεση των γεννητόρων, την παραγωγή του γόνου, την πάχυνση και τη συλλογή γ) οι προβληματισμοί που ανακύπτουν από την εφαρμογή της υδατοκαλλιέργειας και οι προοπτικές για το μέλλον.
  1. Κάλλιπος