Συμβολές στην κοινωνική θεωρία της γνώσης - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2015

 1. Manifestation
 2. Ξανθόπουλος, Χρήστος
 3. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2015
 4. 325 σελίδες ; 22 εκατοστά
 5. 9789600231267
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες [313]-325.
  • Εισαγωγή: Τα θέματα που θα εξεταστούν -- 1. Οι ρίζες της κοινωνικής θεωρίας της γνώσης -- 
   2. Ο Ludwik Fleck. Τα επιστημονικά γεγονότα «κατασκευάζονται» -- Ο Norwood Russell Hanson
   και η ιδέα της θεωρητικής φόρτισης: ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο εξαρτάται από τη
   θεωρία μας -- 4. Οι «ιστορικιστές»: Thomas Samuel Kuhn και Paul Feyerabend --
   5. Ο ρόλος των ενδιαφερόντων στην παραγωγή της γνώσης: Barry Barnes και David Bloor. Η γνώση
   ως αποτέλεσμα «διαπραγμάτευσης»: Steve Woolgar και Bruno Latour -- 6. Ο Φινιτισμός και ο υποκαθορισμός
   της θεωρίας από τα δεδομένα. Η θεωρία του πεπερασμένου (Φινιτισμός) --7. Αντικειμενικότητα και σχετικισμός -- 8. Οι ρυθμοί της επιστήμης: ο χρόνος ως παράγων διαφοροποίησης της
   επιστήμης από τις υπόλοιπες κοινωνικές δραστηριότητες -- 9. Κοινωνική επιστημολογία -- Βιβλιογραφία.