1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση
    • Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση
    • Ελλάδα
    • Στόν τόμο αυτόν δημοσιεύται σειρά δοκιμίων, τά όποια πραγματεύονται τούς κοινωνικούς, πολιτισμικούς καί πολιτικούς δρους διαχείρισης καί οικονομίας της βίας στόν ελληνικό ιθ' αιώνα. Εξετάζονται οί οσμώσεις των ιδεών καί των νοοτροπιών τοϋ παραδοσιακού κόσμου μέ τίς νέες μορφές εξουσίας πού κληροτοτήθηκαν στό Ελληνικό Βασίλειο άπό τίς Διοικήσεις του Αγώνα, άπό την κυβέρνηση τοϋ Ιωάννη Καποδίστρια καί άπό τήν περίοδο της Αντιβασιλείας. ⟶ Πατήστε εδώ