Ακριβοπούλου, Χριστίνα [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το προτεινόμενο σύγγραμα αποτελεί μια εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο, στη διοικητική οργάνωση του κράτους και στις θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής διαδικασίας. 

      Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο σύγγραμα αναφέρεται κυρίως σε: α. ζητήματα που αφορούν το διοικητικό δίκαιο και την επιστήμη του διοικητικού δικαίου, β. τη διοικητική οργάνωση του κράτους και τα όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας (Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας), την έννοια της δημόσιας διοίκησης, τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης του κράτους (αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση), τη θεσμική λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, γ. στις έννοιες του διοικητικού οργάνου, της διοικητικής αρμοδιότητας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δημοσίων υπαλλήλων, στην αστική ευθύνη του κράτους από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, δ. στις θεμελιώδεις αρχές τις διοικητικής διαδικασίας και στα δικαιώματα των διοικουμένων (αρχή της ισότητας, αρχή της νομιμότητας, αρχή της αναλογικότητας, αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου), ε. στα είδη και στις διακρίσεις των διοικητικών πράξεων (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, κυβερνητικές πράξεις, ατομικές διοικητικές πράξεις) καθώς και το καθεστώς ανάκλησης των ατομικών διοικητικών πράξεων, στ. ζητήματα που αφορούν τις διοικητικές συμβάσεις, ζ. ζητήματα που αφορούν τη δικαστική προστασία των διοικουμένων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και η. το φαινόμενο του εξευρωπαϊσμού του διοικητικού δικαίου.