Δίκαιο της δικαιοπραξίας - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008

 1. Έκδοση
 2. Παπαστερίου, Δημήτριος Η. | Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.
 3. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008
 4. xxxiii , 584 σελίδες ; 24 εκατοστά
 5. 978-960-445-325-2
 6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
   • Οι δικαιοπραξίες
   • Η σύμβαση
   • Οι ανίσχυρες δικαιοπραξίες
   • Αιρέσεις, Αντιπροσώπευση, Συγκατάθεση
  • Η πρόσφατη έκδοση του έργου με τίτλο «Δίκαιο της Δικαιοπραξίας» από τους Δημήτρη Παπαστερίου, Καθηγητή του Αστικού Δικαίου, και Δέσποινα Κλαβανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου, στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί τη φυσική συνέχεια του δίτομου έργου του πρώτου από τους συγγραφείς με τίτλο «Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου». 

   Το έργο παρέχει μια σε βάθος ανάλυση παραδοσιακών εννοιών, ενώ παράλληλα παρουσιάζει σύγχρονους θεσμούς και νέες μορφές δικαιοπραξιών που αναδύονται αδιάκοπα στο συναλλακτικό πεδίο.

   Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς, μεταξύ άλλων:
   -Επιχειρούν μια σφαιρική προσέγγιση των εννοιών της δηλώσεως βουλήσεως και της δικαιοπραξίας (ένταξη στο σύστημα των πράξεων δικαίου και παρουσίαση των επιμέρους διακρίσεών τους).
   -Αναπτύσσουν διεξοδικά τα ζητήματα της υποστάσεως, του κύρους και της ενέργειας της δικαιοπραξίας και της δηλώσεως βουλήσεως. 
   -Διαπραγματεύονται σε βάθος το προσυμβατικό στάδιο (ευθύνη από διαπραγματεύσεις, επιστολή προθέσεων, μνημόνιο συνεργασίας) καθώς και τις προκαταρκτικές συμβάσεις (προσύμφωνο, σύμβαση-πλαίσιο, σύμβαση για τη ρύθμιση των διαπραγματεύσεων).
   -Αναλύουν το μηχανισμό συνάψεως της συμβάσεως με έμφαση σε ειδικές περιπτώσεις συμβάσεως (αναγκαστικές συμβάσεις, συμβάσεις προσχωρήσεως, συμβάσεις με διαγωνισμό, ηλεκτρονικές συμβάσεις κ.ά.).
   -Αντιμετωπίζουν την προβληματική της ανίσχυρης δικαιοπραξίας, με εκτενείς αναπτύξεις ιδίως της ακυρότητας και της ακυρωσίας.
   -Παρουσιάζουν συστηματικά τους θεσμούς των αιρέσεων, της αντιπροσωπεύσεως και της συγκαταθέσεως.

   Το έργο χαρακτηρίζεται από τη σαφήνεια των αναπτύξεων, τη συστηματική και εύληπτη οργάνωση της ύλης, καθώς και την εξαντλητική παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής θεωρίας και νομολογίας.

   Σφαιρική ενημέρωση, εμβάθυνση και κριτική, εκτεταμένη προσφυγή σε παραδείγματα και αποσπάσματα από δικαστικές αποφάσεις αποτελούν το τρίπτυχο γύρω από το οποίο καταστρώνεται η ύλη, με στόχο τη διαρκή επικοινωνία θεωρίας και πράξης.

   Το έργο, που εμπλουτίζεται με αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, αποτελεί ένα σύγχρονο και χρηστικό εργαλείο τόσο για το φοιτητή όσο και για τον νομικό. Η ισορροπία στην ανάπτυξη των θεμάτων σε συνδυασμό με τις δογματικά θεμελιωμένες και πρακτικά σκόπιμες λύσεις, που αυτό προσφέρει, αφενός επιτρέπουν στο φοιτητή να αντιληφθεί και να αφομοιώσει τις καινούριες έννοιες, αφετέρου ικανοποιούν και τον νομικό στις ποικίλες αναζητήσεις του.

   Σάκκουλας Α.Ε.