Παμπούκης, Κωνσταντίνος Γ. [Συγγραφέας]. Εμπορικό δίκαιο

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2001
  3. Ελληνικά
    • Μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο και πλήρης μελέτη πάνω στις θεμελιώσεις έννοιες του δικαίου αυτού.

      Σάκκουλας Α.Ε.