1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. (1935-)
 3. Δεύτερη έκδοση
  1. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2015
   • Η ενοχή : Έννοια, πηγές και αντικείμενο της ενοχής - Είδη των ενοχών
   • Η ομαλή εξέλιξη της ενοχής : Η εκπλήρωση της παροχής από τον οφειλέτη - Η εκπλήρωση της παροχής από τρίτον - Ενίσχυση της ενοχής
   • Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής : Εννοια, μορφές και ευθύνη του οφειλέτη - Οι μορφές ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής ειδικότερα - Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής στις αμφοτεροβαρεις συμβάσεις
   • Επέκταση και μεταβίβαση της ενοχής : Η σύμβαση υπερ τρίτου και σε βάρος τρίτου - Ενοχές με περισσότερα υποκείμανα - Μεταβίβαση της ενοχής
   • Η απόσβεση της ενοχής : Οι αποσβεστικοί όροι - Υπαναχώρηση και καταγγελία
   • Αδικαιολόγητοσ πλουτισμός : Προϋποθέσεις της ευθύνης - Έκταση της ευθύνης
   • Αδικοπραξία και καταδολίευση δανειστών : Ευθύνη από δικοπραξία - Ευθύνη από διακινδύνευση - Η καταδολίευση δανειστών
  1. H παρούσα δεύτερη έκδοση του «Γενικού Ενοχικού», δεκαέξι ολόκληρα χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του βιβλίου (1999), ήταν προ πολλού αναμενόμενη αλλά και αναγκαία, προκειμένου το βιβλίο να εκσυγχρονισθεί και να ενημερωθεί με την εν τω μεταξύ νομοθεσία, τη βιβλιογραφία και τη νομολογία. Κατά τη διαδρομή των χρόνων που πέρασαν μεσολάβησαν σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν αποφασιστικά την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Αναπόφευκτα επηρέασαν όμως και την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων του Ενοχικού Δικαίου, αφού αυτό αποτελεί το δίκαιο της καθημερινής συναλλαγής των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων· είναι το δίκαιο των μικρών και των μεγάλων συναλλαγών: από τις μισθώσεις ακινήτων (αστικές ή εμπορικές) και τα τραπεζικά δάνεια μέχρι τις εγγυήσεις, τις εγγυητικές επιστολές και τις συμβάσεις μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων.

   Για παράδειγμα, ενώ η αρχή της υποχρεωτικότητας των συμφωνιών (pacta sunt servanda) αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη «δόγματα» του Ενοχικού Δικαίου, διότι με αυτή ενισχύεται η συναλλακτική πίστη και διασφαλίζεται η σταθερότητα των συναλλαγών, η οικονομική κρίση που μαστίζει σήμερα τη χώρα μας καθιστά αναγκαία τη συναινετική ή τη δικαστική αναπροσαρμογή των συμβατικών παροχών που συμφωνήθηκαν «σε άλλους καιρούς», δηλαδή υπό διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

   Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας
Ενοχικό δίκαιο