1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
  2. 2015
  3. Ελληνική
    1. Ανταγωνισμός, Αθέμιτος -- Ελλάδα