Σαπουντζάκη, Καλλιόπη [Συγγραφέας]. Κίνδυνοι και Καταστροφές: Έννοιες και Εργαλεία Αξιολόγησης, Προστασίας, Διαχείρισης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το προτεινόμενο σύγγραμμα παρουσιάζει, αναλύει, ερμηνεύει και χαρτογραφεί τα βασικά θεωρητικά εργαλεία για την κατανόηση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών (φυσικών, περιβαλλοντικών, na-tech), στη διαμόρφωση των οποίων έχουν συμβάλλει μια σειρά από συνεμπλεκόμενες επιστήμες (η γεωγραφία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, οι τεχνικές και οι πολιτικές επιστήμες). Ειδικότερα το σύγγραμμα εστιάζει στις έννοιες / εργαλεία διαχείρισης που αποδίδονται με τους όρους "Επικινδυνότητα", "Έκθεση", "Τρωτότητα", "Προσαρμοστικότητα", "Πρόσληψη Κινδύνου". Σε κάθε έννοια/εργαλείο διαχείρισης αντιστοιχεί και ένα κεφάλαιο που αναδεικνύει αλληλοτροφοδοτούμενα θεωρητικά ζητήματα και εμπειρικά παραδείγματα και που ολοκληρώνεται με τα αντίστοιχα προσφερόμενα μέσα και τις μεθόδους ρύθμισης για την αποσόβηση κρίσεων και καταστροφών, τη μείωση των απωλειών ή την επανάκαμψη ήδη πληγεισών κοινοτήτων και περιοχών. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο εξετάζονται η δυναμική στο χωρο-χρόνο και οι αλληλεπιδράσεις των προαναφερόμενων συνθηκών / εργαλείων. Σκοπός του συγγράμματος, μέσω της εμπέδωσης αυτών των εργαλείων, είναι η ενίσχυση της ικανότητας των αναγνωστών / φοιτητών να αναγνωρίζουν το έναυσμα από τα αίτια των καταστροφών και να διαχωρίζουν τα άμεσα από τα ριζικά αίτια κινδύνων και καταστροφικών απωλειών. Επιπλέον σκοπός είναι οι αναγνώστες να αναπτύξουν την ικανότητα να διατυπώνουν εναλλακτικές "διαδρομές διαχείρισης" κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών προς αξιολόγηση και εφαρμογή στο πλαίσιο της σύγχρονης προσέγγισης της Διακυβέρνησης Κινδύνων.

      Κάλλιπος