Αγριαντώνη, Χριστίνα (1947) [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στη νεοελληνική οικονομική ιστορία

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1999
  3. Ελληνικά
    • Η συλλογικότητα του βιβλίου αυτού αποβλέπει, πρώτα στην απόδοση των επιμέρους τομέων της οικονομίας από τους "αρμόδιους" μελετητές τους, κατόπιν στην πολλαπλότητα των προσεγγίσεων και ερμηνειών.

      Biblionet