1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνική
    1. Φεμινιστική εγκληματολογία
    2. Γυναίκες εγκληματίες