Προσομοίωση και επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ευθύμογλου, Γεώργιος Π. (1968-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 5. 247 σελίδες : διαγράμματα, εικονογράφηση, πίνακες
 6. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 7. 9789606030628
 8. Γλωσσάριο : σ. 242-247.
 9. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
  • 1. Προσομοίωση Τυχαίων Μεταβλητών -- 2. Κωδικοποίηση Γραμμής --  3. Μετάδοση στη βασική ζώνη --  4. Ψηφιακές διαμορφώσεις διέλευσης ζώνης -- 5. Πιθανότητα σφάλματος bit σε κανάλι AWGN --  6. Κωδικοποίηση Καναλιού -- 7. Επίδοση Ψηφιακών Διαμορφώσεων σε Ασύρματο Κανάλι -- 8. Μετάδοση Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing/OFDM) -- 9. Συστήματα Διασποράς Φάσματος. 

   Κάλλιπος
  • Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator). Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή. Πιθανότητα σφάλματος για σηματοδοσία Μ-PAM σε θόρυβο AWGN.
   Ψηφιακές διαμόρφωσεις διέλευσης ζώνης: ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK, Μ-QAM. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN. Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM. Κωδικοποίηση Καναλιού: Συνελικτικοί Κώδικες, Συνάρτηση Μεταφοράς, Πιθανότητα Σφάλματος. Επίδοση ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη (fading).

   Κάλλιπος