Πετροπούλου, Ουρανία [Συγγραφέας]. Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης με αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015 [2015]
 3. Ελληνικά
  • Αναμφίβολα σήμερα στο κατώφλι του 21ου αιώνα η εκπαίδευση σε όλες τις εκφάνσεις της βρίσκεται σε μια επιταχυνόμενη πορεία μετασχηματισμού, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις συνεχείς και ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Πρωτεύον μέλημα και κυρίαρχος στόχος της εκπαίδευσης στη σημερινή Κοινωνία της Μάθησης (Learning Society) αποτελεί όχι μόνο η διδασκαλία χρήσιμων και απαραίτητων γνώσεων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο αλλά κυρίως η ανάπτυξη και η καλλιέργεια ισχυρών γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών, και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν σε κάθε μαθητή να γίνει ένας ανεξάρτητα σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης του 21ου αιώνα. 
   Ένα βασικό θέμα είναι πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει κατακτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες; 
   Οι Σύγχρονες Μορφές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες αναδεικνύονται ως ένα από τα πιο δυναμικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στο να δώσουν απάντηση στο παραπάνω ερώτημα και στο να επιβεβαιώσουν ότι η αξιολόγηση μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ασφαλής επιβεβαίωση αυτού αποτελεί η ολοένα και αυξανόμενη βιβλιογραφία (βιβλίων, άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια) που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. 
   Ωστόσο στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει ως σήμερα κάποιο αντίστοιχο βιβλίο που να παρουσιάζει τις Σύγχρονες Μορφές της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. 
   Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει αυτό το κενό παρουσιάζοντας ολιστικά σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, τόσο το υπόβαθρο που διέπει την έννοια και το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στον 21ο αιώνα όσο και τις μοντέρνες τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης που εφαρμόζονται στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
   Κάλλιπος