1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Μάκρο και μίκρο οικονομικές, διαρθρωτικές, θεσμικές & Πολιτικές διαστάσεις της ελληνικής οικονομίας, σε χρονικό πλαίσιο τριών (3) περιόδων: Α. 1995-2008 (περίοδος υψηλής σχετικά οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά με εντεινόμενα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και οικονομικών ανισορροπιών), Β. 2009-2013 (περίοδος της μεγάλης ύφεσης), Γ. 2014+ (διαρθρωτικές πολιτικές για την ταχύρυθμη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας). Η ανάλυση δεν θα είναι περιγραφική αλλά ανάλυση βάσει των εργαλείων της οικονομικής θεωρίας και επίσης θα συμπεριλαμβάνει και την ανάλυση της 'πολιτικής αγοράς', δηλαδή οικονομική ανάλυση των εκτός αγορών μηχανισμών απόφασης. Η προσέγγιση, λοιπόν, θα είναι συνολικά "θετικής πολιτικής οικονομίας". Το ανωτέρω πλαίσιο, θα περιλάβει και τον ευρωπαϊκό παράγοντα-πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, δηλαδή την ευρωζώνη, όπως και όλες τις άλλες 'υποχρεώσεις' της ελληνικής οικονομίας που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο κοινό νόμισμα. Θα συμπεριλαμβάνει επίσης την επιρροή, τις επιδράσεις και το περιεχόμενο των οικονομικών πολιτικών που απορρέουν από την σύμφωνα της χώρας με τους πιστωτές την παρούσα περίοδο. Όσο αφορά την επιμέρους θεματολογία, οπωσδήποτε θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν ζητήματα κρίσιμα -πάντα μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας- όπως η απασχόληση και το ΑΕΠ, τα δίδυμα ελλείμματα και οι αιτίες τους (δημοσιονομικό και τρεχουσών συναλλαγών), πληθωρισμός και γενικότερα όλοι οι μακροοικονομικές δείκτες. Σε μικροοικονομικό πλαίσιο, οπωσδήποτε οι αγορές εργασίας και προϊόντος/επαγγελματών και όλες οι λεγόμενες διαρθρωτικές δομές και αλλαγές θα έχουν τον κεντρικό ρόλο. Η συμβολή της ανάλυσης της πολιτικής αγοράς έχει επίσης μεγάλη σημασία ώστε να γίνει κατανοητό το πως ζητήματα θεσμικά και ζητήματα κινήτρων παίζουν βασικά ρόλο στη λειτουργία των αγορών και της οικονομίας (Το Σύνταγμα, η αποδοτικότητα της δικαιοσύνης, η εκπαίδευση, η οικονομική ανάλυση της διαφθοράς, κ.α). Τα ζητήματα αυτά θα παρουσιαστούν στο πρώτο μέρος, ως 'οικονομικοί θεσμοί'.

      Κάλλιπος