1. Θέμα
    1. Ευρώπη (Περιοχή)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1918-1945 (Γεγονός)