1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Δίκαιο και νομοθεσία (Έννοια)