1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Περιβαλλοντική πολιτική (Έννοια)
    2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Γεωγραφικό Όνομα)