Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σταλίκας, Αναστάσιος.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αναστάσιος Σταλίκας
 6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2005
 7. 260 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9604421727
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 257-260.
εξώφυλλο της έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
   ΜΕΡΟΣ Α
   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
   1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
   ΜΕΡΟΣ Β
   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
   3. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
   5. Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
   6. ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   7. ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ
   8. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
   9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
   10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
   ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Πολιτεία