1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2004
 3. Ελληνικά
  • Το 2004 είχε εκδοθεί η πρώτη εκδοχή του παρόντος πονήματος με στόχο να φανεί χρήσιμο κυρίως σε φοιτητές Σχολών Πολιτικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών. Μαθήματα που άπτονται της επιστήμης του δικαίου διδάσκονταν και διδάσκονται στις Σχολές αυτές, άρα κρίθηκε χρήσιμη η έκδοση ενός βιβλίου που θα περιείχε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εισαγωγικών, στην έννοια του δικαίου, μαθημάτων, δηλαδή, βασικές έννοιες και γενικές πληροφορίες για βασικά επί μέρους δίκαια, όπως το Συνταγματικό, το Διοικητικό, το Ποινικό κ.ο. κ.
   Στα χρόνια που μεσολάβησαν και, ιδιαίτερα, από το 2009, οπότε και εκδηλώθηκε η έντονη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, έλαβαν χώρα αλλαγές, κυρίως στο εργατικό και το εμπορικό δίκαιο, τέτοιας έκτασης που κρίθηκε απαραίτητη η επικαιροποίηση του παρόντος πονήματος, ακόμα κι αν αυτό περιγράφει μόνο βασικές έννοιες. Έτσι στην παρούσα του εκδοχή εμπεριέχονται βασικές τροποποιήσεις των επί μέρους δικαίων, με όσο το δυνατόν περισσότερο ευσύνοπτο και εύληπτο τρόπο. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητο, για λόγους πληρότητας, να προστεθεί ένα κεφάλαιο για το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο.
   Παραμένει αυτονόητο ότι το παρόν βιβλίο δεν διεκδικεί νομικές δάφνες, ελπίζω, όμως, ότι συνεχίζει να εκπληρώνει τον βασικό στόχο έκδοσής του, να προσφέρει, δηλαδή, μια συνοπτική αναφορά στις βασικές νομικές έννοιες, ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση μιας σφαιρικής αντίληψης από τον αναγνώστη του. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα).

   Πολιτεία