1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σπηλιωτόπουλος, Επαμεινώνδας Π. (1925-)
 4. Δέκατη πέμπτη έκδοση
 5. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017
 6. Δύο τόμοι ; 24 εκατοστά
 7. 9789606221477 (τόμος 1), 9789605624644 (τόμος 2)
 8. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
   • Τ. 1. Το νομικό καθεστώς της δημόσιας διοίκησης
   • Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης
   • Τ. 2. Η διοικητική δικαιοσύνη
  • Το παρόν έργο αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιακά της νομικής σκέψης εγχειρίδια στο Διοικητικό Δίκαιο.

   Η δέκατη πέμπτη έκδοση του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου του Επίτιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού, Επ. Σπηλιωτόπουλου, κατέστη αναγκαία λόγω της πληθώρας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων τη θέσπιση των οποίων προκάλεσε η οικονομική κρίση και η αντιμετώπισή της αλλά και της σχετικής πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ενημέρωση αφορά σε πολλά κεφάλαια του εγχειριδίου, όπως, μεταξύ άλλων, στο κεφάλαιο των διοικητικών συμβάσεων που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν 4412/2016. Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και εμπλουτισμένη ενόψει των νομοθετικών αλλαγών αλλά και των νομολογιακών εξελίξεων που σημειώθηκαν από τη δέκατη τέταρτη έκδοση έως και σήμερα.

   Ο πρώτος τόμος του  Εγχειριδίου  εμπεριέχει την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτής ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου. Οι διατυπώσεις στο Εγχειρίδιο είναι συνοπτικές και προς αποφυγή πολλών επαναλήψεων γίνεται παραπομπή στις ενάριθμες παραγράφους και υποσημειώσεις.

   Συγκεκριμένα στην Εισαγωγή εξηγούνται οι έννοιες της έννομης τάξης, του διοικητικού οργάνου και των νομικών προσώπων. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το νομικό καθεστώς της Δημόσιας Διοίκησης.
   Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι διοίκηση, δημόσια υπηρεσία και διοικητικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης, με επίκεντρο την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει τη διοικητική δράση στο σύνολό της.Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός της Διοικητικής Πράξης, της έννοιας αυτής και των οργάνων παραγωγής της, του τρόπου παραγωγής της και τέλος της ισχύς της. Τα διοικητικά όργανα, τα είδη τους και οι αρμοδιότητές τους αναπτύσσονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.

   Επιπλέον, σε επιμέρους ενότητες αναλύεται η Διοικητική Σύμβαση και η Εξωσυμβατική Ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης.

   Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.

   Αναλυτικά, παρουσιάζονται οι τρόποι οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, τα Κεντρικά όργανα του Κράτους, τα Περιφερειακά όργανα του Κράτους και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (όπου και έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που επέφερε ο Ν 3852/2010 για τον Καλλικράτη) . Τέλος σε ξεχωριστό κεφάλαιο εξηγείται το μόρφωμα των Δημόσιων Νομικών Προσώπων Ειδικών Σκοπών και ερμηνεύονται οι αρχές τους και οι κατηγορίες τους. Συγκεκριμένα τα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα Ειδικών Σκοπών διακρίνονται σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως είναι οι δημόσιες εταιρίες, τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας και οι ανάδοχοι «παραχωρηθείσης» δημόσιας υπηρεσίας.

   Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας  και των διοικητικών δικαστηρίων. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Οι αριθμημένες παραγράφους με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη.

   Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

   Νομική βιβλιοθήκη
  • Ο δεύτερος τόμος του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου και είναι αφιερωμένος στη Διοικητική Δικαιοσύνη.

   Η δέκατη πέμπτη έκδοση είναι ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και ειδικότερα με τους Ν 4055/2012, 4072/2012, 4274/2014 και 4329/2015 που επέφεραν τροποποιήσεις στο ΠΔ 18/1989 και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ).

   Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο οροθετούνται βασικές έννοιες όπως ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης, ο έλεγχος μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη (ενδιάμεσος έλεγχος), η Διοικητική Δικαιοσύνη και ο έλεγχος αυτής, τα χαρακτηριστικά των διοικητικών δικαστηρίων, οι διακρίσεις των διοικητικών διαφορών και τα γενικά χαρακτηριστικά της διοικητικής δικονομίας.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως προς την οργάνωση και τη δικαιοδοσία του, η διαδικασία ενώπιον του και ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

   Στο τρίτο κεφάλαιο που αναφέρεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ερμηνεύονται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης ακυρώσεως και οι λόγοι ακυρώσεως. Στη συνέχεια αναλύονται η αίτηση αναιρέσεως και η υπαλληλική προσφυγή.

   Στη διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρουσιάζονται αναλυτικά η προδικασία, η κύρια διαδικασία, οι συνέπειες των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και η τριτανακοπή.

   Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι αρμοδιότητές του. Ενδελεχώς αναλύεται η διαδικασία εκδίκασης των διαφορών ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, στο πέμπτο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε αγωγή και προσφυγή και στην έκταση του δικαστικού ελέγχου του δικαστηρίου επʼ αυτών. Παράλληλα με τα παραπάνω στο εν λόγω κεφάλαιο εξηγείται η μεταφορά υποθέσεων της ακυρωτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως διαφορών ακυρωτικών ή ουσίας στα διοικητικά δικαστήρια και αντιστρόφως.

   Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων.

   Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Οι αριθμημένες παράγραφοι με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη.

   Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

   Νομική βιβλιοθήκη