1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Επενδύσεις, Ξένες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)