Συνεχιζόμενη εκπαίδευση -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της