1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Σχολική διοίκηση και οργάνωση (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)