Κόκκος, Αλέξης [Συγγραφέας]. Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές ενηλίκων

  1. Work (Individual)
  2. Ελληνικά
    • Μελέτη αξιολόγησης του πρώτου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, που έγινε σε εθνική κλίμακα στη χώρα (2006-7). Προσεγγίζει τις απόψεις των εκπαιδευτών σχετικά με το πρόγραμμα που ολοκλήρωσαν, διερευνά το βαθμό στον οποίο ανέπτυξαν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις στάσεις που χρειάζονται για την άσκηση του έργου τους και τέλος εξετάζει την ευρύτερη επίδραση που είχε το πρόγραμμα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

      Biblionet