Περιφερειακές ανισότητες -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της