Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας : οδηγός για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες - Αθήνα: Gutenberg, 1997

 1. Manifestation
 2. Bell, Judith (1930-)
 3. Ρήγα, Αναστασία-Βαλεντίνη
 4. Ρήγα, Αναστασία-Βαλεντίνη
 5. Αθήνα: Gutenberg, 1997
 6. 251 σελίδες ; 21 εκ.
 7. 9600106843
 8. Μετάφραση του: Doing your research project, 2η έκδ., 1993.
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
 10. Biblionet | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
  • ΜΕΡΟΣ Ι
   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
   Προσεγγίσεις στην παιδαγωγική και κοινωνική έρευνα
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Επιλογή του θέματος
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
   Δημιουργία αρχείων καταγραφών και κράτηση σημειώσεων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
   Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
   Η διαπραγμάτευση της προσέγγισης και τα προβλήματα της «εσωτερικής» έρευνας
   ΜΕΡΟΣ ΙΙ
   ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
   Η ανάλυση των στοιχείων αρχείου
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
   Σχεδιασμός και χορήγηση των ερωτηματολογίων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
   Σχεδιασμός και διεξαγωγή συνεντεύξεων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
   Ημερολόγια
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
   Η παρατήρηση στην έρευνα
   ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
   ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
   Ερμηνεία και παρουσίαση δεδομένων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
   Η συγγραφή της εργασίας

   www.politeianet.gr