1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Στο παρόν έργο, που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, τόσο για τον θεωρητικό του δικαίου όσο και για τον νομικό της πράξης, γίνεται ανάλυση της ύλης των προσωπικών εταιριών. Σκοπός του είναι η ερμηνευτική προσαρμογή και η ένταξη των απαρχαιωμένων διατάξεων που τις διέπουν στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 
   Ο συγγραφέας παραθέτει γενική θεωρητική εισαγωγή, που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην έννοια και στις διακρίσεις της εταιρίας, στην αστική εταιρία, στην κοινοπραξία, στον ευρωπαϊκό όμιλο οικονομικού σκοπού, στις εταιρίες του εμπορικού δικαίου και στις τυπολογικές και εννοιολογικές διακρίσεις τους, στις πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών, στο εταιρικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σχέση εταιρικού δικαίου και άλλων κλάδων του δικαίου, όπως το συνταγματικό δίκαιο, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο κλπ. 
   Στη συνέχεια, εξετάζει όλο το νομικό πλαίσιο που διέπει την ομόρρυθμη εταιρία (προϋποθέσεις σύστασης, ελαττωματική ΟΕ, τροποποίηση καταστατικού, μετασχηματισμός ΟΕ σε εταιρία άλλου τύπου, συγχώνευση ΟΕ, εταιρική ιδιότητα, δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων, διαχείριση, ευθύνη ομόρρυθμων εταίρων για τα εταιρικά χρέη, λύση, εκκαθάριση, αναβίωση, ειδική εταιρία του π.δ. 326/1994) την ετερόρρυθμη εταιρία (έννοια, χαρακτηριστικά, νομοθετική ρύθμιση, σύσταση, νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου, ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου, διοίκηση, μετασχηματισμός και συγχώνευση, λύση και εκκαθάριση) και την αφανή εταιρία (έννοια, χαρακτηριστικά, ιστορική εμφάνιση, νομοθετική ρύθμιση, «εταιρική» περιουσία, διοίκηση, λύση και εκκαθάριση). 
   Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, του Εμπορικού Νόμου και του Κανονισμού ΕΟΚ/2137/1985, αναφορικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού, βιβλιογραφία και λημματικό ευρετήριο.

   Biblionet