Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-) [Επιμελητής]. Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας

Έργο (συλλογές έργων)
Ελληνικά
  • Η πραγματικότητα του γήρατος είναι κάτι που αφορά όλους μας και η διατήρηση της ποιότητας ζωής στη μεγάλη ηλικία είναι μια επιταγή και μια πρόκληση στην οποία όλοι πρέπει να ανταποκριθούμε.

    Το γήρας είναι μια περίοδος της ανάπτυξης του ανθρώπου που δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ανημποριά. Οι ηλικιωμένοι χαίρονται τη ζωή χωρίς, ή και παρά, τη μείωση των δυνάμεων τους, σωματικών και πνευματικών. Αυτή την αισιόδοξη προοπτική τονίζει η Γηροψυχολογία, που περιγράφει τις αλλαγές και τα κέρδη της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο τις απώλειες. Η Γεροντολογία και η Γηριατρική τονίζουν την Ψυχοκοινωνική και ιατρική πλευρά του γήρατος. Η συμπληρωματικότητα των προοπτικών αυτών βοηθά στο να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των φαινομένων και συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν το γήρας. Τα κείμενα του βιβλίου περιλαμβάνουν ψυχολογικά και ιατροκοινωνικά θέματα που αφορούν το γήρας. Στόχος είναι να καλυφθούν δημογραφικές, ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές πλευρές του γήρατος, αλλά και ιατρικές, μια και η ενημέρωση για τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για το γήρας και τους ηλικιωμένους. Μπορεί να είναι φοιτητές, γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, απλοί άνθρωποι που θέλουν να κατανοήσουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στη μεγάλη ηλικία ή που φροντίζουν ηλικιωμένους.