Κράτος και μουσεία : το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών μουσείων - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003

  1. Έκδοση
  2. Βουδούρη, Δάφνη
  3. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003
  4. xiv, 516 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
  5. Βιβλιογραφία: σελίδες [493]-516.
cover
    • Μέρος πρώτο. Ιστορική αναδρομή: η προστασία των αρχαιοτήτων και η ίδρυση των πρώτων μουσείων στο πλαίσιο της συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας –  Τα πρώτα μέτρα -- Η προσπάθεια συστηματικής οργάνωσης των μουσείων και της προστασίας των αρχαιοτήτων κατά την οθωνική περίοδο -- Η ίδρυση των πρώτων οργανωμένων μουσείων -- Η επέκταση της μέριμνας στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία -- Μέρος δεύτερο. Βασικές ρυθμίσεις για τα μουσεία: -- Εννοιολογικός προσδιορισμός και συστήματα πιστοποίησης των μουσείων -- Πρόσβαση και χρήση – Μέρος  τρίτο. Διοικητική οργάνωση των αρχαιολογικών μουσείων: -- Διοίκηση και διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο -- Οργάνωση και λειτουργία των αρχαιολογικών μουσείων -- Επίλογος -- Παράρτημα: Στατιστικοί πίνακες.