Τσολάκης, Χρίστος Λ. [Συγγραφέας]. Από το λόγο στη συνείδηση του λόγου

Work (Individual)
Ελληνικά
  • «Οι κύριοι στόχοι της αξιολόγησης του προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο ήταν, πρώτον: να διαπιστωθεί αν το νέο πρόγραμμα βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητών σε σχέση με το παλαιό καθεστώς διδασκαλίας και, δεύτερον: να επισημανθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα και οι τυχόν δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την εμπέδωση του νέου προγράμματος. Το κυριότερο συμπέρασμα όσον αφορά τον πρώτο στόχο είναι ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο νέο πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας και στο παλαιό καθεστώς, δηλαδή ότι διαπιστώνεται μια βελτίωση των γλωσσικών επιδόσεων των μαθητών στον τομέα αυτόν. (. . .) Το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η θετική επίδραση του νέου προγράμματος είναι μεγαλύτερη σε μαθητές από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και με χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το νέο πρόγραμμα λειτουργεί αντισταθμιστικά προς τις πολιτιστικές και κοινωνικές ανισότητες. (. . .) Ένα πρόγραμμα αυτού του εύρους και βασισμένο σε σύγχρονες επιστημονικές βάσεις εφαρμόζεται, κατά την εκτίμησή μας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα». (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

    Politeianet