Διοικητικό δίκαιο : γενικό μέρος - Τέταρτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013

 1. Έκδοση
 2. Κόρσος, Δημήτριος Ι. (1921-1999)
 3. Κόρσου - Παναγοπούλου, Μαρία-Ελένη
 4. Τέταρτη έκδοση
 5. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013
 6. xxxi, 567 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. 9789604459506
 8. Περιλαμβάνει ευρετήριο
cover
  • Η τετάρτη έκδοση του προσφάτως κυκλοφορήσαντος τόμου «Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος» του καθηγητού Δημητρίου Κόρσου περιέχει συμπληρωμένη και ενημερωμένη κατά το δυνατόν την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Στην ύλη αυτή περιέχεται και εκείνη των προηγειθησών επιμέρους εκδόσεων (Εισηγήσεις ΔιοικΔ, τόμος Α, τεύχος Α, 1977, τεύχος Β, 1985, ΔιοικΔ, Γενικό Μέρος, 1990). Ο τόμος διατρέχει τα κεφάλαια του Γενικού Μέρους του ουσιαστικού ΔιοικΔ και περιλαμβάνει ανάλυση των ουσιαστικών θεσμών του ΔιοικΔ (έννοια της Διοικήσεως, νομική της δράση, δικαιοπρακτικά μέσα, δηλαδή διοικητική πράξη και διοικητική σύμβαση, περιορισμοί εισαγόμενοι στη δράση της διοικήσεως, έννοια του ΔιοικΔ, πηγές αυτού, χρονικά και τοπικά όρια της ισχύος των πηγών, γενικές αρχές κ.λπ.). Επίσης στην έκδοση αυτήν περιλαμβάνονται οι σημειωθείσες μεταρρυθμίσεις με τον ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), οι αναφερόμενες όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, αλλά και σʼ αυτή του δεύτερου με την αντικατάσταση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με τις περιφέρειες. Τέλος, στην ύλη του τόμου αυτού περιλαμβάνεται αφενός αναθεωρημένο και συμπληρωμένο το κεφάλαιο περί ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 του αντικαταστήσαντος τον ν. 2522/1997, αφετέρου δε η ειδική διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ της πρότυπης πιλοτικής δίκης, του ν. 3900/2010, άρθρο 1, όπως αυτό αντικατεστάθη με το άρθρο 40 του ν. 4055/2012.

   Εκδόσεις Σάκκουλα