1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Κυρίαρχο θέμα του βιβλίου αυτού είναι η διδασκαλία της γλώσσας σε παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης με έμφαση στη γραπτή έκφραση. Η γραφή ερευνάται από μία νέα θεωρία που εισάγει διαφορετική στρατηγική μάθησης μέσα από ένα πιο αποτελεσματικό αναλυτικό πρόγραμμα. Η θεωρία αυτή, γνωστή σε όλον τον κόσμο των Ολική Γλώσσα, προτείνει στη διδασκαλία τη λογοτεχνία και τη δημιουργική μελέτη της γλώσσας στο σχολείο. Στηρίζεται στην αρχή ότι, όταν η χρήση της γλώσσας διδάσκεται με φυσικές διαδικασίες, είναι αποτελεσματική για την ολοκληρωμένη και πολύπλευρή ανάπτυξη των παιδιών. Σε πρακτικό επίπεδο, η συγγραφέας καταγράφει τριάντα δημιουργικές διδασκαλίες για το μάθημα, που δοκιμάστηκαν σε παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πρακτική εφαρμογή της διδασκαλίας της ολικής γλώσσας προτείνει τρόπους για τη θετική αλλαγή της νοοτροπίας των παιδιών απέναντι στο μάθημα της γλώσσας και για τη βελτίωση των επιδόσεών τους στη γραπτή έκφραση.
      Είναι ένα βιβλίο που παρέχει χρήσιμο υλικό σε όσους ασχολούνται με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τη δημιουργική μάθηση.

      Biblionet