1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνική ψυχολογία (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)