1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο Ιστορίες των τεχνών από την Αναγέννηση έως σήμερα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την αρχιτεκτονική και την τέχνη γενικότερα, τη διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αιτιών που συνετέλεσαν στην παραγωγή τους και την κριτική τοποθέτηση απέναντι στα έργα και στις αξίες που εμπεριέχουν. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην κατανόηση των τεχνών μέσα από την Ιστορία τους, δηλαδή, η εισαγωγή στην κριτική αντιμετώπιση των θεωρητικών προβληματισμών που διέπουν τα έργα και ο σχολιασμός τους ως φορείς της καλλιτεχνικής διαδικασίας. Tα χαρακτηριστικά στοιχεία της κάθε εποχής, τα βασικά γνωρίσματα της τέχνης των διαφόρων εποχών ή και των διαφόρων κινημάτων, προηγούνται της παρουσίασης των έργων και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ενότητας. Η περιγραφή και η ανάλυση έργων, που προτείνονται ως μία στιγμή ανακεφαλαίωσης της κάθε ενότητας αλλά και ως ευκαιρία για συζήτηση και συλλογικό προβληματισμό κλείνει κάθε κεφάλαιο.Σημαντικό τμήμα του βιβλίου θα είναι η αναφορά και η παράθεση των αντίστοιχων εκφράσεων των τεχνών στον ελληνικό χώρο.