Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ : Εισαγωγή και Προστασία Δικαιωμάτων - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Δελλής, Γιώργος
vi, 135 σελίδες
9789605687403
cover

Εισαγωγή -- Πρόλογος -- Πρώτο Μέρος: Μια πρώτη επισκόπηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων -- Ι. Προσωπικά δεδομένα ή ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας; -- ΙΙ. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις -- ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού -- ΙV. Νέα-ανανεωμένα δικαιώματα για τους πολίτες -- Α. Δικαίωμα στη λήθη -- Β. Ενίσχυση της παιδικής προστασίας -- Γ. Δικαίωμα στη φορητότητα -- Δ. Ενημέρωση σε περίπτωση παραβιάσεως -- Ε. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση -- Στ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας -- V. Ενισχυμένες υποχρεώσεις για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας -- Α. Λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων -- Β. Δημιουργία κατά το σχεδιασμό (privacy by design) και εξ ορισμού κατάλληλης δομής (privacy by default) -- Γ. Υποχρέωση ενημερώσεως εποπτικής αρχής και υποκειμένου δεδομένων -- Δ. Κατάρτιση μελέτης εκτιμήσεως επιπτώσεων -- Ε. Κατάρτιση πολιτικής ασφαλείας και κωδίκων δεοντολογίας -- Στ. Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων -- Ζ. Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων --VI. Eνίσχυση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία --VII. Ανασχεδιασμός αρμοδιοτήτων εποπτικών αρχών και καθιέρωση του μηχανισμού μιας στάσεως “one stop shop” -- VIII. Ζητήματα προβληματισμού -- Α. Η καθιέρωση της αρχής του σκοπού επεξεργασίας -- Β. Το ζήτημα της συγκαταθέσεως -- Γ. Κόστος επιτηρήσεως και ενίσχυση της γραφειοκρατίας -- Δεύτερο Μέρος: Tα κατοχυρωμένα δικαιώματα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων -- Ι. Εισαγωγή -- ΙΙ. Απόπειρα συστηματοποιήσεως των επικαιροποιμένων δικαιωμάτων του Κανονισμού -- Α. Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών -- Β. Δικαιώματα ενημερώσεως (γενική αρχή της διαφάνειας) -- Γ. Δικαίωμα προσβάσεως -- Δ. Δικαίωμα διορθώσεως -- Ε. Δικαίωμα διαγραφής (λήθης) -- Στ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας -- Ζ. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων -- Η. Δικαίωμα εναντιώσεως -- Θ. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση -- ΙII. Περιορισμοί -- Τρίτο Μέρος: Συμπερασματικές κρίσεις -- Βιβλιογραφία -- Ι. Ελληνική -- ΙΙ. Αλλοδαπή