Πατρώνης, Βασίλης, Σ. (1958-) [Συγγραφέας]. Ελληνική οικονομική ιστορία

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Κοινωνίας. Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στη Τουρκοκρατία. Η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Τα οικονομικά προβλήματα του νέου ελληνικού κράτους. Το ζήτημα των εθνικών γαιών. Η κίνηση του εμπορίου και οι πρώτες απόπειρες εκβιομηχάνισης. Η διανομή της εθνικής γης και η ανάπτυξη των εμπορευματικών φυτειών. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και η μεγάλη ιδιοκτησία. Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα. Η κρίση της κορινθιακής σταφίδας και η πτώχευση του νεοελληνικού κράτους. Η ανάπτυξη των νέων βιομηχανικών κέντρων και του εργατικού κινήματος – Οικονομία και κοινωνία στη διάρκεια του μεσοπολέμου – Η έλευση των προσφύγων και οι συνέπειές της - Η αγροτική μεταρρύθμιση και η διανομή της γης στους ακτήμονες – Χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ανάπτυξης του μεσοπολέμου - Οικονομία, Κράτος και Οικονομική Πολιτική στη μεταπολεμική περίοδο – Ελληνική οικονομία και κοινωνία στην περίοδο της Μεταπολίτευσης. Από την ανάπτυξη και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.