Παπασταμάτης, Αδαμάντιος Ι. [Συγγραφέας]. Εκπαίδευση ενηλίκων

  1. Work (Individual)
  2. Ελληνικά
    • Αυτό το βιβλίο προσφέρει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο εκπαιδευτικός ενηλίκων μπορεί να στηρίξει τη διδακτική του πράξη. Σκοπός του είναι να βοηθήσει όσους πρόκειται να διδάξουν ή διδάσκουν ενηλίκους (ή και παιδιά), αλλά και όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και γενικότερα στην εκπαίδευση. Το βιβλίο δίνει έμφαση στη θεωρία και στην έρευνα όπως αυτές σχετίζονται με τους ενηλίκους ως μαθητές και με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αρχίζει με την παρουσίαση των βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια πραγματεύεται θέματα, τα οποία προβάλλουν θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία ενηλίκων, οι φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, η σχέση θεωρίας και πράξης, ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση ενηλίκων, τα κίνητρα μάθησης ενηλίκων και η αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με κρίσεις και σχόλια που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση του αναγνώστη να σταθεί κριτικά απέναντι στο περιεχόμενο του βιβλίου και να το αξιοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα.

      Biblionet