1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δίκαιο και νομοθεσία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)