Πολιτικές υγείας στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες - Αθήνα: Διόνικος, 2004

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Οικονόμου, Χαράλαμπος
 4. Χαράλαμπος Οικονόμου.
 5. Αθήνα: Διόνικος, 2004
 6. 354 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 7. 9608788447
 8. Βιβλιογραφία: σελίδες 295-354
  • Πρόλογος -- Εισαγωγή -- Κεφάλαιο Πρώτο. Παγκοσμιοποίηση,υγεία και πολιτική υγείας -- Κεφάλαιο Δεύτερο. 
   Υγεία και υπηρεσίες υγείας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση -- Κεφάλαιο Τρίτο. Το κοινοτικό κεκτημένο:
   η πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -- Κεφάλαιο Τέταρτο. Εθνικό σύστημα υγείας. Το εκκρεμές της
   υγειονομικής πολιτικής στην Ελλάδα -- Κεφάλαιο Πέμπτο. Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα -- Βιβλιογραφία.